RODO

UWAGA!
WAŻNA INFORMACJA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Na podstawie art. 13 RODO (czyli: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że:

Wszelkie dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ściśle z organizacją Międzynarodowej Konferencji „UWAGA SMARTFON!“, w szczególności:
w celu identyfikacji uczestników, potwierdzenia ich uczestnictwa w wydarzeniu, komunikowaniu istotnych kwestii dotyczących Konferencji
w związku z rejestrowaniem i publikowaniem zdjęć oraz filmów promujących wydarzenie (publikacja odbywa się zgodnie z zapisami art. 81 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
do celów badawczo – ewaluacyjnych, w związku z przeprowadzaniem ankiety wśród uczestników po evencie
do wypełnienia obowiązków prawnych, związanych z obrotem handlowym (rozliczanie faktur, archiwizacja dokumentów)
w celu utrzymywania dalszych relacji z uczestnikami – informowania o kolejnych wydarzeniach i istotnych dla Fundacji sprawach (tzw. marketing usług własnych, który uznajemy za uzasadniony interes Administratora, dozwolony przepisami)
w celach marketingowych, wyłącznie na podstawie udzielonej zgody uczestnika (w tym zgody na otrzymywanie newslettera)
Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi informatyczne lub inne, ale jedynie w związku z realizacją wskazanych powyżej celów, w sposób służący należytemu wykonania usług i na podstawie wyraźnego polecenia Organizatora, oczywiście zgodnie z przepisami prawa.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w wydarzeniu.
Informujemy o prawie dostępu, poprawiania i uzupełniania podanych danych, przenoszenia danych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia danych (jeżeli na Organizatorze nie ciąży obowiązek ich posiadania)
Jeżeli została udzielona zgoda na przetwarzanie danych, można ją w każdej chwili odwołać kontaktując się z nami pisemnie, co nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody
Informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane będą przechowywane do chwili ustania celów, do których zostały zebrane lub wygaśnięcia podstawy prawnej, bądź też do momentu wycofania zgody (jeżeli została udzielona).
Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Organizator wydarzenia: Fundacja ProjektPL, z siedzibą: Zabłocie 23/1, 30-701 Kraków.