speaker-photo

Andrzej Kobiałka

Doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prowadzi badania z zakresu bezpieczeństwa społecznego, zagrożeń w środowiskach lokalnych, profilaktyki społecznej oraz świadomości problematyki społecznej świata realnego i wirtualnego. Pełni również ważne funkcje społeczne tj., członkiem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz certyfikowanym przez PARPA specjalistą d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w lokalnych środowiskach. Jako profilaktyk, pedagog, trener pracuje nadto z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Jest certyfikowanym realizatorem rekomendowanych programów profilaktycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Aktywnie uczestniczył jako członek w Zespole Projektowym Centrum Usług Społecznych, którego zadaniem było koordynowanie, dokumentowanie i nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją projektu ,,Centrum Usług Społecznych w Myślenicach”. W roku 2020 był członkiem/ekspertem grupy roboczej ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Internecie w Ministerstwie Cyfryzacji w Warszawie. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Warszawie. W roku 2020 odznaczony Medalem Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.