speaker-photo

Bogusław Śliwerski

Pedagog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; doktor honoris causa UMCS w Lublinie (2014), UKW w Bydgoszczy (2016), KUL w Lublinie (2017) i Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy (2019) i UKSW w Warszawie (2020); przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2011-2019); członek Rady Doskonałości Naukowej (2019-2023). Ostatnio wydał m.in.: Kultura rywalizacji i współpracy w szkole (Warszawa: 2022); Metody aktywizujące w kształceniu i doskonaleniu pedagogów, (Kraków 2022); Wprowadzenie do teorii krytykoznawstwa. Krytyka naukowa (nie tylko) w pedagogice, (Kraków 2021); (współaut. M. Paluch). Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lekcyjnego (Kraków 2021); Pedagogika holistyczna. Studium z perspektywy metanauk społecznych (Warszawa 2020); [Kontr-]rewolucja oświatowa. Studium z polityki prawicowych reform edukacyjnych (Łódź 2020),  Pedagogika (współred. Z. Kwieciński, Warszawa 2019); Turystyka habilitacyjna Polaków na Słowację w latach 2008-2016. Studium krytyczne (Łódź 2018); Pedagogia harcerskiego wychowania (Kraków 2018); Książki (nie)godne czytania? (Kraków 2017), Meblowanie szkolnej demokracji (Warszawa 2017), Meblowanie szkolnej demokracji (Warszawa 2017). Redaktor naczelny kwartalnika „Studia z Teorii Wychowania”; zainteresowania naukowe: pedagogika ogólna, filozoficzne i teoretyczne podstawy wychowania, pedagogika porównawcza, andragogika i pedagogika (wczesno)szkolna.